REKLAMA

POWIAT LESKI. Ważne zadania oświatowe i drogowe. Coraz bliżej „superinwestycja” nad Sanem! (VIDEO, ZDJĘCIA)

|

POWIAT LESKI. Ważne zadania oświatowe i drogowe. Coraz bliżej „superinwestycja” nad Sanem! (VIDEO, ZDJĘCIA)

POWIAT LESKI / PODKARPACIE. Powiat Leski nie zwalnia tempa przy realizacji kolejnych ważnych dla mieszkańców inwestycji. Są wśród nich przede wszystkim długo oczekiwane zadania oświatowe i drogowe. Coraz częściej mówi się też o „superinwestycji” nad Sanem, czyli o kilkusetmilionowym kapitale, który mógłby w znaczący sposób poprawić sytuację na lokalnym rynku pracy, a także dać wiele możliwości miejscowym przedsiębiorcom, którzy działają w branży turystycznej.

Powiat Leski nie zwalnia tempa przy realizacji kolejnych ważnych dla mieszkańców inwestycji. Są wśród nich przede wszystkim długo oczekiwane zadania oświatowe i drogowe. Szczególnie te pierwsze budzą spore zainteresowanie. Przy liceum ogólnokształcącym powstanie hala widowiskowo-sportowa, a przy zespole szkół technicznych i artystycznych duże boisko wielofunkcyjne.

Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to budowane są mosty, jezdnie i chodniki. Niektóre remonty zostały już ukończone, inne są finalizowane. Na ten cel, tylko w 2022 i 2023 roku, starostwo wydało już ponad 4 miliony złotych.

Rozwija się leski szpital, prowadzony przez powiat. Powstały nowe budynki, nowy blok operacyjny, a kompleksową modernizację przechodzi jedyny na terenie trzech bieszczadzkich powiatów, szpitalny oddział ginekologiczno-położniczy.

Coraz częściej mówi się też o „superinwestycji” nad Sanem, czyli o kilkusetmilionowym kapitale, który mógłby w znaczący sposób poprawić sytuację na lokalnym rynku pracy, a także dać wiele możliwości miejscowym przedsiębiorcom, którzy działają w branży turystycznej. O kolejnej inwestycji w rejonie Bieszczad myślą Polskie Koleje Linowe. Na pięknej i ogromnej działce powiatu leskiego, w okolicach zakola Sanu, mogłaby powstać infrastruktura z ofertą dla rodzin. Właśnie o takim przeznaczeniu tej powiatowej nieruchomości od lat myślał starosta Andrzej Olesiuk.

Ostatnie lata to dla powiatu leskiego czas realizacji kolejnych mniejszych i większych inwestycji. Licząc tylko te drugie, wydatki inwestycyjne można szacować na blisko 70 milionów złotych.

Więcej w NASZEJ RELACJI VIDEO.

1-2569

grafika poglądowa, foto starosta: Starostwo Powiatowe w Lesku

Zestawienie inwestycji z lat 2022-2023 w powiecie leskim

 • Remont biura targów AGROBIESZCZADY

Nazwa zadania: Remont budynku magazynowego z częścią biurową w Lesku dz. nr 1365/15.
Data umowy: 25 maja 2022 r.
90 dni od dnia podpisania umowy/ Aneks 156 dni 28.10.2022.
Wykonawca: Przedsiębiorstwem Budowlanym „ORLEF” Jerzy Orlef ul. Piłsudskiego 52G, 38-600 Lesko.
Łączna wartość brutto 308 400,00 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy czterysta złotych brutto).

 • Chodnik Wołkowyja

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+160-13+410 w miejscowości Wołkowyja”.
Wykonawca: Firmą „MAJSTER” Usługi Budowlane Bogumił Czemerys, Hoczew nr 117, 38-604 Hoczew .
Data umowy: 16 sierpnia 2022.
Łączna wartość brutto wynosi 449 900,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych brutto).
Partycypacja Gminy Solina w kosztach.

 • Chodnik Olszanica

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 0+011.00 – 0+236.50 oraz w km 0+269,50 – 0+504,00 w m. Olszanica – przetarg 2”.
Data umowy: 23.06.2022.
Łączna wartość brutto wynosi 1 821 442,75 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote i 75/100 brutto.
Dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 690 245,00 zł.
Partycypacja Gminy Olszanica w kosztach.

 • Boisko ZSTiA oraz Hala sportowa LO

Nazwa zadania: Budowa infrastruktury sportowej szkół ponadpodstawowych w Powiecie Leskim”, obejmujące swoim zakresem następujące inwestycje:
1). „Przebudowa, rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lesku w zakresie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.
2). „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku.
Data umowy: 08 kwietnia 2022 r.
Wykonawca: KPB – BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno.
Łączna wartość brutto wynosi 11 300 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta tysięcy złotych brutto) w tym:
– wynagrodzenie brutto dla pierwszej inwestycji LO 7 320 000,00 zł.
– wynagrodzenie brutto dla drugiej inwestycji ZSTiA 3 980 000,00 zł
W tym wkład własny 1 200 000,00 zł pozostała kwota pochodzi z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

 • Mosty Zahoczewie, Roztoki

Nazwa zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2259R w miejscowości Roztoki Dolne oraz drogi powiatowej nr 2275R w miejscowości Zahoczewie.
Część 1 – „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w miejscowości Roztoki Dolne w km 12+407” .
Data umowy: 28 stycznia 2022.
Wykonawca: Przedsiębiorstwem Budowlanym „STALMOST” Sp. z o.o. ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola.
Łączna wartość brutto: 1 358 555,47 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 47 /100 brutto).
Po waloryzacji 1 492 301,17 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta jeden złotych i 17 /100 brutto).

Część 2 – „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2275R Zahoczewie – Żerdenka w miejscowości Zahoczewie w km 0+015”.
Data umowy: 28 stycznia 2022.
Wykonawca: Przedsiębiorstwem Budowlanym „STALMOST” Sp. z o.o. ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola.
Łączna wartość brutto: 1 587 191,96 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i 96 /100 brutto).
Po waloryzacji 1 743 446,26 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych i 26 /100 brutto).
Promesa BGK 3 073 960,06 95%.

 • Mosty Bezmiechowa

Nazwa zadania: „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej w km 0+018, oraz na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu w km 0+291” w formule zaprojektuj i wybuduj.
Data umowy: 3 marca 2021.
Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROMET” Piotr Górecki, ul. Pogodna 21, 37-500 Jarosław.
Łącznia wartość brutto: 2 012 005,61 zł (słownie: dwa miliony dwanaście tysięcy pięć złotych i 61/100).
Po waloryzacji 2 275 929,19 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

 • Chodnik Łukawica

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na budowie chodnika”.
Wykonawca: „MAJSTER” Usługi Budowlane Bogumił Czemerys Hoczew 117, 38-604 Hoczew.
Data umowy: 30 września 2022 r.
Łączna wartość brutto: 1 900 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych brutto).
Finansowanie zadania: wkład własny 5%- 95 000,00 zł, pozostała kwota 95% – 1 805 000,00 zł pochodzi z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

 • Dokumentacja – osuwiska

Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej”.
Zadanie dofinansowane w ramach zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom.

Cz1. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej w ramach zadania Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-21-052-115118 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2281R Sakowczyk-Zawóz w m. Zawóz, gm. Solina , pow. Leski, woj. Podkarpackie.
Łączna wartość brutto: 118 000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych brutto.

Cz 2. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej w ramach zadania Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-21-035-123547 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2265 R Manasterzec-Bezmiechowa Górna w m. Bezmiechowa Górna, gm. Lesko , pow. Leski ,woj. Podkarpackie.
Łączna wartość brutto: 179 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych brutto.

Cz 3. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej w ramach zadania Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-21-035-123507 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2265 R Manasterzec-Bezmiechowa Górna, w m. Manasterzec, gm. Lesko, pow. Leski ,woj. Podkarpackie.
Łączna wartość brutto: 89 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych brutto.

 • PFRON

Przedmiot umowy jest dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.
Wkład własny 62 907,92 zł Dofinansowanie PFRON – 45 738,18 zł W tym:

1. „Budowa podjazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Lesku ul. Smolki 4, 38-600 Lesko”.
Łączna wartość brutto: 55 436,10. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i 10/100 ).
Wykonawca: KPB – Budownictwo Sp. z o.o. ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno.
Data umowy: 16 marca 2023 r.

2. „Przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Lesku”, realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, współfinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wykonawca: „BORSTAR” Usługi Budowlane Jerzy Borgosz ul. Zygmunta Kaczkowskiego 5, 38-600 Lesko.
Łączna wartość brutto: 53 210,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć złotych).
16 marca 2023 roku.

Zadania z dofinansowaniem, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte:

 • Grand na Cyfryzację Urzędu

Umowa Grantowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Komputery stacjonarne, zapora sieciowa, oprogramowanie do monitorowania sieci.
Grand w wysokości 100 000 zł 100% dofinansowania.
Okres realizacji 12 miesięcy tj do 31.10.2023 r.

 • Strzelnica w powiecie 2023

środki w ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023”. Celem tego projektu jest utworzenie wirtualnej strzelnicy, która umożliwi prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, szczególnie wśród młodzieży. Całkowite koszty realizacji zadania wynoszą 220 000 zł, z czego 44 000 zł zostanie pokryte ze środków własnych.

 • Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku

Promesy inwestycyjnej do kwoty 10 200 000 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych zero groszy). Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

 • Remont drogi Bezmiechowa

Remont drogi powiatowej nr 2266R Łukawica –Bezmiechowa Górna w km 1+570-2+200.
Zadanie ujęte wśród wspólnych przedsięwzięć publicznych realizowanych w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe w zakresie realizacji zadań administracji publicznej.

zestawienie: Powiat Leski


01-07-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.