REKLAMA

OGŁOSZENIE PRZETARGU: Działki w Zagórzu idą na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2014r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem działki 3358/1 o pow. 0,1238 ha położona w miejscowości Zagórz.
cena wywoławcza 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)
wadium 7 000,00 zł
Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem działki 3358/2 o pow. 0,0767 ha położona w miejscowości Zagórz.
cena wywoławcza 43 300,00 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych)
wadium 5 000,00 zł
Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem działki 3358/3 o pow. 0,0898 ha położona w miejscowości Zagórz.
cena wywoławcza 50 500,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych)
wadium 6 000,00 zł
Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Działki położone w Zagórzu, na osiedlu domów jednorodzinnych na Nowym Zagórzu stanowiącym najatrakcyjniejsze miejsce w mieście jeśli chodzi o lokalizację budynków domów jednorodzinnych. Na osiedlu znajduje się niezbędna infrastruktura techniczna potrzebna do prawidłowego funkcjonowania jego mieszkańców, w tym place zabaw dla dzieci i boisko sportowe. Okolica w większości jest oświetlona lampami ulicznymi. Teren ukształtowany ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia wszystkich niezbędnych mediów.

Dla działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy.

Wniesienie wadium w terminie do dnia 19 maja 2014 r.

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

materiały nadesłane

Buy Bred 4s,
Gs Bred 4s,
Air Jordan Shoes,

14-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym: