REKLAMA

OGŁOSZENIE: Na sprzedaż działki w Tarnawie Dolnej

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2014r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu – przedmiotem przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta KS1S/00058644/7, oznaczona numerem działki 661/3 o pow. 0,2265 ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 661/5 o pow. 0,0471 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna.
cena wywoławcza 54 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)
wadium 6 000,00 zł
Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

-Nieruchomość, objęta KS1S/00058644/7, oznaczona numerem działki 661/4 o pow. 0,1965 ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 661/5 o pow. 0,0471 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna.
cena wywoławcza 47 700,00 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych)
wadium 5 000,00 zł
Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Działki posiadają kształty prostokątów, teren ukształtowany jest ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Bezpośrednie sąsiedztwo tworzą grunty rolne i tereny użytkowane rolniczo.

Dojazd do działek drogą wewnętrzną oraz działką nr 661/5 przeznaczoną pod drogę dojazdową.

Dla działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy.

Wniesienie wadium w terminie do dnia 19 maja 2014 r.

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

materiały nadesłane

Jordan Fire Red,
Fire Red 4s,
Fire Red 5s,

14-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym: