REKLAMA

Ogłoszenie przetargu: przedmiotem przetargu jest nieruchomość w miejscowości Zagórz

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość w miejscowości Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:

-Nieruchomość, objęta KS1S/00047600/7, oznaczona numerem działki 251/1 o pow. 0,1342 ha, położona w miejscowości Zagórz obręb Zasław. Działka niezabudowana, położona w terenie ukształtowanym płasko, kształt zbliżony do prostokąta z wąskim sięgaczem wychodzącym z jej północnego narożnika, który stanowi połączenie działki z drogą publiczną (ul. Filtrowa). Najbliższe sąsiedztwo tworzą działki zabudowane.

cena wywoławcza 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych)

wadium 5 000,00 zł

wysokość min. postąpienia 480,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r.. Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu: www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu

Jordan Bred For Sale,
Jordan Bred 11s,
Bred 4s,

05-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym: