REKLAMA

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Zagórz

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2012r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem działki 3130/2 o pow. 0,1011 ha, położona w Zagórzu. Działka ma kształt prostokąta, stanowi teren o łagodnym spadku w kierunku północno-zachodnim. Położona w pasie działek budowlanych między ulicą Kruczą i równoległą do niej ewidencyjną drogą gruntową.
cena wywoławcza 54 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych )
wadium 6 000,00 zł

– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem działki 3130/3 o pow. 0,1007 ha, położona w Zagórzu. Działka ma kształt prostokąta, stanowi teren o łagodnym spadku w kierunku północno-zachodnim. Położona w pasie działek budowlanych między ulicą Kruczą i równoległą do niej ewidencyjną drogą gruntową.
cena wywoławcza 53 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych )
wadium 6 000,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

tekst sponsorowany

Buy University Blue 13s,
Cheap University Blue 13s,
Jordan 13 University Blue,

15-11-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: