REKLAMA

Czy będą zwolnienia w sanockiej oświacie?

SANOK / PODKARPACIE. 25 maja o godz. 15:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku rozpocznie się 43. sesja rady Miasta Sanoka. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Analiza finansowo – organizacyjna oświaty w Mieście Sanoku oraz informacja Burmistrza o podjętych działaniach w jednostkach oświaty wynikających z przeprowadzonego audytu.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu (dofinansowanie adaptacji pomieszczeń pracowni RTG wraz z wymianą dwóch aparatów RTG realizowaną przez SPZOZ w Sanoku), z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu (przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna), z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021 – 2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 10 lat nieruchomości gruntowych położonych w Sanoku obr. Posada stanowiących działki ewidencyjne nr 3076 o pow. 0,0015ha i nr 3077/4 o pow. 0,0190 ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3376/2 o pow. 0,0182 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 3375, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej dodatkowych pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 10,90 m2 powstałych w wyniku adaptacji części strychu przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Rynek 12 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Sanoka wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu w postaci prawa własności nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania członka Rady Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadki MOSIR Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez STS Sanok Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Fundację „Sport dla wszystkich”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi B.K. wraz z odpowiedzią na skargę.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi E.K. wraz z odpowiedzią na skargę.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi A.Ch. wraz z odpowiedzią na skargę.

29. Informacja Burmistrza na temat opinii Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart dotyczącej wniosku w sprawie zmiany w podziale terytorialnym polegającej na przyłączeniu do miasta Sanoka obszaru trzech sołectw; Bykowce, Trepcza oraz Zabłotce położonych w gminie Sanok, w powiecie sanockim, w wojewódzkie podkarpackim.

30. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Spółki SPGK Sp. z o.o. i przedstawienie koncepcji rozwoju Przedsiębiorstwa.

31. Przekazanie informacji nt. współpracy z PGE Energia Ciepła oraz o planowanych działaniach.

32. Wolne wnioski i zapytania.

33. Zamknięcie obrad sesji.

Zdjęcie poglądowe / archiwum redakcji

20-05-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.