REKLAMA

SESJA W ZAGÓRZU: Sprawozdanie SP ZOZ, sprawy oświatowe i budżetowe. Publikujemy porządek obrad oraz projekty uchwał

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W najbliższy poniedziałek (29 maja), w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Zagórz odbędzie się 42. sesja Rady Miejskiej. w programie m.in. zmiany oświatowe i budżetowe oraz sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Zagórzu za 2016 rok. Publikujemy pełny porządek obrad oraz projekty uchwał.

Poniedziałkową sesję poprzedzą posiedzenia komisji stałych. Posiedzenie Komisji Społeczno-Socjalnej odbędzie się 24 maja, o godz. 9:00, natomiast posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów – 26 maja,o godz. 14.30.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 maja (poniedziałek) 2017 r. XLII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Sesja rozpocznie się o godzinie 1200 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze , ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zagórz /DRUK Nr 1 – pobierz pdf/,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach /DRUK Nr 2 – pobierz pdf/,

3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu za 2016 rok /DRUK Nr 3 – pobierz pdf/,

4) w sprawie aplikowania Gminy Zagórz o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 na realizację projektu pod nazwą „Natura bez granic” – zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach: Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska) oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżetach Gminy Zagórz na lata 2017 – 2019 /DRUK Nr 4 – pobierz pdf/,

5) w sprawie aplikowania Gminy Zagórz o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 na realizację projektu pod nazwą „Polsko – ukraińska akademia pożarnicza” – Gmina Zagórz i Chyrów razem na rzecz bezpieczeństwa bez granic oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżetach Gminy Zagórz na lata 2017 – 2019 /DRUK Nr 5 – pobierz pdf/,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2017 rok /DRUK Nr 6 – pobierz pdf/,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2017-2023 /DRUK Nr 7 – pobierz pdf/.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

2374

foto: archiwum Zagorz24.pl

23-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.