REKLAMA

OTRZYMALIŚMY: 1100 podpisów pod protestem przeciwko kompostowni i rozbudowie wysypiska w Gminie Zagórz (FILM)

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Na biurko burmistrza Zagórza Ernetsta Nowaka, ale również wielu decyzyjnych osób na szczeblu województwa, a nawet kraju trafiło pismo Stowarzyszenie Zdrowa Gmina Zagórz, w którym to wyrażona jest dezaprobata dla działań związanych z budową kompostowni i rozbudową wysypiska w Gminie Zagórz.

Pismo zostało przedłożone w urzędzie w poniedziałek, 15 maja. Pod protestem złożyło swój podpis 1100 osób! Podpisy zbierano głównie w miejscowościach: Czaszyn, Łukowe, Kalnica i Średnie Wielkie. 

pres3


Zagórz, 15.05.2017r.

Stowarzyszenie Zdrowa Gmina Zagórz
Średnie Wielkie 42
38-516 Tarnawa Dolna

Komitet Protestacyjny

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz,
Rada Miasta i Gminy Zagórz
ul. 3-go Maja 2
38 – 540 Zagórz

P R O T E S T

Mieszkańców Powiatu Sanockiego, w szczególności Gminy Zagórz, Gminy Komańcza przeciwko planom budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych, kompostowni frakcji podsitowej oraz rozbudowie składowiska odpadów w miejscowości Średnie Wielkie
ujętych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Uchwałą nr XXXI/551/17
z dnia 05.01.2017 przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

          W związku z prowadzonymi przez Władze Gminy Zagórz (Radnych Rady Miejskiej w Zagórzu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz) działaniami mającymi na celu planowanie budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych, kompostowni frakcji podsitowej oraz rozbudowę składowiska odpadów w miejscowości Średnie Wielkie – rozbudowa ma być realizowana na pograniczu miejscowości Średnie Wielkie i Czaszyn, obszar Brzozowiec (Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu).

My niżej podpisani mieszkańcy Powiatu Sanockiego, szczególnie Ci, którzy mieszkają na terenach w pobliżu mającej powstać inwestycji, wyrażamy stanowczy protest przeciwko planom inwestycyjnym dotyczącym składowiska odpadów komunalnych w Średniem Wielkiem, gmina Zagórz oraz jej lokalizacji.

  Według naszej wiedzy, czerpanej ze środków masowego przekazu jesteśmy przekonani, że realizacja tej inwestycji doprowadzi do:
a) zatrucia gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych,
b) pogorszenia jakości powietrza przez przedostawanie się do niego wyziewów
z kompostowni oraz wysypiska,
c) degradacji gleby oraz środowiska naturalnego w obrębie lasów i pól uprawnych,
d) ograniczenia możliwości produkcji rolnej i leśnej z uwagi na wzrost zanieczyszczeń,
e) utratę miejsc rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz zmniejszenie strefy zabudowy,
f) zmniejszenie walorów agroturystycznych Gminy Zagórz i utratę wpływów
z turystyki,
g) pogorszenia warunków życia ludzi oraz nieodwracalne straty w faunie naturalnej,
h) wzrost ryzyka zachorowania na poważne choroby, a w tym np. astma, nowotwory,
i) zaplanowane uzyskanie przez składowisko odpadów komunalnych Średnie Wielkie statusu RIPOK doprowadzi do sytuacji, w której Gmina Zagórz stanie się regionalnym składowiskiem dla ponad 40 gmin Regionu Południowego Podkarpacia.

Planowana budowa w/w inwestycji prawdopodobnie uniemożliwi mieszkańcom terenów przyległych do składowiska i kompostowni normalne zamieszkanie, życie i wychowanie dzieci, gdyż obszar oddziaływania takiego składowiska jest bardzo duży według środków masowego przekazu.

       Kontynuowanie dalszych działań w tym zakresie powinno być poprzedzone skutecznym poinformowaniem mieszkańców o planowanych działaniach dotyczących planowanych inwestycji na składowisku odpadów komunalnych w Średniem Wielkiem.

Przyczyny złożenia protestu

Władze Gminy Zagórz nie poinformowały skutecznie mieszkańców gminy o planowanych inwestycjach dotyczących składowiska odpadów komunalnych w Średniem Wielkiem. Wystąpiły z wnioskiem o ujęcie w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego rozbudowę składowiska odpadów, budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych oraz budowę kompostowni frakcji podsitowej w miejscowości Średnie Wielkie na pograniczu z miejscowością Czaszyn – obszar lasów na tzw. Brzozowcu (Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu).

Inwestycja ze względu na swoją lokalizację będzie miała katastrofalny wpływ na środowisko naturalne, a skutki jej realizacji będą odczuwalne przez wiele lat. Tereny poświęcone pod inwestycję, nigdy już nie wrócą do stanu pierwotnego, a obszary otaczające wysypisko staną się niemal martwe. Jest to szczególnie przykre, gdyż są to tereny dziewicze z dużą różnorodnością fauny i flory. Strefa, w której odczuwalne będą skutki takiej budowy, ze względu na ukształtowanie terenu jest ogromna i sięga kilku kilometrów. W miejscowościach, gdzie powstały podobne inwestycje na uciążliwości ze smrodem skarżą się ludzie mieszkający w promieniu 6 – 8 km, w zależności od pogody. Z tego też względu planowana budowa stanie się utrapieniem dla mieszkańców wszystkich pobliskich miejscowości. Choroby, nieczystości i zapach rozkładających się odpadów towarzyszyć będą mieszkańcom każdego dnia.

Przypuszczamy, że prowadzony na terenie kompostowni proces wiązać się będzie z wydzielaniem odorów na każdym jego etapie. Nigdzie do tej pory nie udało się ograniczyć fetoru na terenie kompostowni. Przeprowadzone w naszym kraju i za granicą badania zanieczyszczeń powietrza, których źródłem są kompostownie jednoznacznie dowodzą, że obiekty te są siedliskiem owadów przenoszących zarazki, gryzoni (myszy, szczury), ale także stanowią źródło groźnych dla zdrowia i życia człowieka drobnoustrojów chorobotwórczych. Szczególną uwagę zwraca się na patogenne drobnoustroje, które występują w postaci przetrwalników, zarodników, konidii, grzybni, form wegetatywnych, bakterii i wirusów. Dodatkowo pojawiają się zanieczyszczenia w postaci substancji mineralnych występujących w odciekach z wysypiska: metale ciężkie, kationy alkaliczne, kationy wapniowy, kation magnezowy, aniony. Do grup zanieczyszczeń organicznych można zaliczyć również: substancje organiczne wyrażone wskaźnikami ChZT, BZT5, organiczne związki azotu, węglowodory, kwasy organiczne, fenole. W trakcie eksploatacji kompostowni następować będzie emisja substancji gazowych i pyłowych do powietrza w sposób niezorganizowany. Wprowadzane będą substancje odoroczynne tj. lotne kwasy tłuszczowe, amoniak, związki azotowe, ketony, nieorganiczne i organiczne związki siarki.

Wszystkie emitowane przez kompostownie drobnoustroje gromadzą się na powierzchni gleby, wód i roślin. Znajdując się w powietrzu atmosferycznym, przez długi czas nie tracą niebezpiecznych właściwości i z wiatrem mogą być przenoszone na duże odległości. Eksperci badający pryzmy odpadów w kompostowni potwierdzili obecność bakterii i grzybów, które powodują bakteryjne zapalenie wsierdzia, zapalenie spojówek i rogówki, choroby układu oddechowego, zapalenie opon mózgowych czy sepsę. Wzmożony odbiór odpadów komunalnych (teraz będzie to na skalę regionalną) w sposób bardzo istotny zwiększy natężenie ruchu przez całą Gminę Zagórz od Zahutynia do Brzozowca drogą Zagórz – Komańcza, co doprowadzi do dalszej degradacji środowiska i utrudnienia życia mieszkańców – spaliny, hałas i smród na całej długości gminy.

Inwestycja ta może przynieść wymierne straty mieszkańcom wszystkich wiosek położonych wokół usytuowanej na szczycie góry kompostowni, poprzez upadek dobrze funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych, degradację gospodarstw rolnych produkujących mleko, sery i produkty rolne uznawane za czyste i ekologiczne. Mogą ucierpieć również lasy, w których dojdzie do degradacji gatunków roślin oraz zwierząt a także gospodarstwa trudniące się pszczelarstwem. Może również zostać zahamowane budownictwo jednorodzinne, bo przecież nikt nie będzie chciał mieszkać w bezpośredniej bliskości wysypiska śmieci w miejscu, gdzie fetor powietrza jest nie do wytrzymania. Ponadto opisane powyżej niedogodności mogą doprowadzić do drastycznego spadku cen nieruchomości i narazić mieszkańców na stratę finansową.

Zamiast pięknego, czystego i atrakcyjnego zakątka kraju, do którego przyjeżdżają turyści z całej Polski oraz całego świata, będziemy mieli składowisko odpadów dla mieszkańców obszaru Regionu Południowego Podkarpacia. Zadać sobie należy pytanie, dlaczego inne Gminy nie chciały na swoim terenie takiej inwestycji, skoro jest ona korzystna dla wszystkich. Na naszych oczach piękne tereny leśne Bieszczadów będą zamieniane na cuchnące składowisko odpadów, a nam próbuje się wmówić, że wszyscy na tym skorzystamy.

Jesteśmy oburzeni sposobem działania Rady Miejskiej, która powinna zabezpieczać nasze potrzeby i interesy, a w tak ważnych sprawach, decydujących o jakości naszego życia i wielu pokoleń po nas, powinna dopilnować, aby skutecznie poinformować mieszkańców o zamierzonych planach inwestycyjnych.

Komitet Protestacyjny do dnia 07.05.2017 r. zebrał 1101 podpisów mieszkańców popierających protest przeciw planom inwestycyjnym dotyczącym składowiska odpadów komunalnych w Średniem Wielkiem i przekazał je Stowarzyszeniu Zdrowa Gmina Zagórz.

Stowarzyszenie Zdrowa Gmina Zagórz

W załączniku:
1. Lista osób popierających protest

Do wiadomości:
1. Andrzej Duda Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
2. Marek Kuchciński – marszałek Sejmu RP VIII kadencji Biuro Interwencji i Porad Prawnych Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 1, 37-700 Przemyśl
3. Beata Szydło Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
4. Jarosław Kaczyński Biuro Poselskie Al. Jerozolimskie 125 m. 127, 02-017 Warszawa
5. Jan Szyszko Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
6. Zarząd Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
7. Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
8. Tomasz Poręba Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego w Rzeszowie ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
9. Elżbieta Łukacijewska Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego ul. J. Słowackiego 6/9,35-060 Rzeszów
10. Stanisław Ożóg Główne Biuro Poselskie ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
11. Alicja Zając Biuro Senatorskie ul. Jana Pawła II 35, 38 – 200 Jasło
12. Mieczysław Golba Główne Biuro Senatorskie Rynek 6, 37-500 Jarosław
13. Piotr Uruski Biuro Poselskie ul. Rynek 21 lok. 3, 38-500 Sanok
14. Stanisław Piotrowicz Biuro Poselskie Posła na Sejm RP ul. Słowackiego 4, 38-400 Krosno
15. Grzegorz Schetyna Biuro Poselskie Al. IX Wieków Kielc 6/2, 35-516 Kielce
16. Joanna Frydrych Biuro Poselskie ul. Rynek 24, 38-400 Krosno
17. Anna Schmidt-Rodziewicz Biuro Główne Jarosław ul. Rynek 6, 37-500 Jarosław
18. Bogdan Rzońca Biuro Poselskie w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Rynek 17
19. Piotr Babinetz Biuro Poselskie ul. Tkacka 2a, 38-400 Krosno
20. Kuria Metropolitalna w Przemyślu Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl
21. Wojciech Wdowik Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
22. Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
23. Zarząd Powiatu Sanockiego ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
24. Biuro Rady Powiatu Sanockiego ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
25. Rada Gminy Komańcza Komańcza 166, 38-543 Komańcza
26. Grażyna Zagrobelna Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno
27. Józef Kosiba Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko Łączki 8, 38-600 Lesko
28. Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „KARPATY” ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
29. Parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika ul. Krucza 110, 38-540 Zagórz
30. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Sanktuarium Matki Nowego Życia ul. Piłsudskiego 137 38-540 Zagórz
31. Jan Różycki Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
32. Marek Marcinik V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
33. Krzysztof Bryndza V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
34. Czesław Łuc Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
35. Edward Wojnar Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
36. Grzegorz Czepiel Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
37.Zygmunt Kardasz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
38. Kacper Kuzio Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
39. Juliusz Pałasiewicz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
40. Józef Adamkiewicz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
41.Tomasz Pyrć Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
42. Lucjan Piszko Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
43. Maria Mielnik Radna Rady Miejskiej w Zagórzu
44. Bogdan Antolak Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
45. Rafał Kielar Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
46. Telewizja Polska S.A. ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
47. Agencja TVN ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa
48. Redakcja portalu esanok.pl ul. Grzegorza 6, 38-500 Sanok

Oryginały list z podpisami mieszkańców Powiatu Sanockiego sprzeciwiających się wszelkim działaniom mającym na celu budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych oraz rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Średnie Wielkie szczegółowo ujętych w WPGO Województwa Podkarpackiego z dnia 05.01.2017 r. znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Zdrowa Gmina Zagórz Średnie Wielkie 42, 38-516 Tarnawa Dolna, kopie list w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz.ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Będą rozmawiać o planach rozbudowy wysypiska śmieci w gminie Zagórz

GMINA ZAGÓRZ: Chcą dialogu z mieszkańcami w sprawie wysypiska… ale nie dopuszczają ich do głosu (FILM)

Mieszkańcy protestują przeciwko rozbudowie wysypiska. „Nie pozwolimy na to. Będziemy walczyć do końca!” (SONDA, FILM)

Czy w Gminie Zagórz powstanie największe składowisko śmieci w południowej części Podkarpacia? (FILM)

22-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.