REKLAMA

Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Młodzieżowa Rada Gminy Zagórz ogłasza konkurs na wykonanie logotypu. Składanie prac konkursowych do dnia 14 grudnia 2012 roku. Poniżej publikujemy regulamin konkursu.

Regulamin Konkursu na Logo Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz warunki uczestnictwa w Konkursie na Logo Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz – zwanego dalej „Konkursem” organizowanego przez Młodzieżową Radę Gminy Zagórz.
2. Celem Konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (logotypu) Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz, nawiązującego do charakteru jednostki, spełniającego jednocześnie rolę informacyjną oraz promocyjną. Wyłonione w Konkursie logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Rady, zarówno w formie papierowej, elektronicznej oraz pozostałej związanej z identyfikacją oraz promocją Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz.
3. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowa Rada Gminy Zagórz, zwana dalej „Organizatorem”. Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres elektroniczny; mrgzagorz@gmail.com .
4. Czas trwania konkursu:
a. składanie prac konkursowych od dnia publicznej publikacji Regulaminu do dnia 14 grudnia 2012 r.
b. ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17 grudnia 2012 r.
II. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby oprócz osób będących radnymi Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz oraz pozostających w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa do radnych Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz.
2. Prace konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
3. Uczestnikiem konkursu jest jedna osoba lub zespół osób tworzący projekt logotypu.
4. Uczestnik Konkursu może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę konkursową.
5. Projekt musi spełniać następujące kryteria:
a. być niepowtarzalny i oryginalny,
b. być niezależny od środków powielania (uniwersalny) i łatwy do skalowania,
c. nadawać się do jego różnorodnego wykorzystania, zarówno na materiałach biurowych codziennego użytku (koperta, wizytówka, teczka, listownik, itp.) jak i materiałach promocyjnych i informacyjnych (plakaty, banery, długopisy, itp.),
d. projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej nadającej się do wykorzystania, w tym zakresie nie ma wymagań, co do kształtu, kolorów i rodzaju czcionki użytych w logo,
e. składać się ze znaku graficznego lub wyrazu „Młodzieżowa Rada Gminy ” lub dowolnej kombinacji powyższych wyrazu i znaku graficznego.
6. Wszystkie projekty muszą zostać przesłane jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które następnie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej według poniższych zasad. Nie należy wówczas przysyłać żadnych wydruków ploterowych.
a. projekty, które zostały zrealizowane w komputerze i nadesłane w postaci cyfrowej, należy wykonać w kolorach z palety Pantone w pliku formatu PDF w formatach 30×30, 15×15 i 5×5 również w wersji monochromatycznej oraz ewentualnie w wersji pionowej i poziomej.
b. laureat konkursu jest zobowiązany dostarczyć projekt w grafice wektorowej w formacie pliku CDR, SVG, EPS lub SWF.
7. Do pracy konkursowej należy dołączyć niezbędne dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer
kontaktowy, adres zamieszkania.
8. W Konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną przesłane lub dostarczone do Organizatora do dnia 14 grudnia 2012r., do godz. 17.00 (decyduje data wpływu) nagrane na płycie CD lub DVD w zamkniętej kopercie na adres Organizatora: Młodzieżowa Rada Gminy Zagórz Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, dopiskiem „Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz”.
9. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub nadesłanego upływie ustalonego terminu nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.
10. Nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
11. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej wraz ze zgłoszeniem konkursowym lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
12. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane przez uczestników Konkursu prace oraz dokumenty wchodzące w skład pracy konkursowej nie podlegają zwrotowi.
III. Nagroda konkursowa
1. Komisja Konkursowa dalej zwana „Komisją” w składzie: przewodnicząca Rady, zastępca przewodniczącej Rady oraz skarbnik Rady przyzna zwycięzcy konkursu nagrodę rzeczową w postaci kompletu materiałów promocyjnych Gminy Zagórz.
2. W przypadku, gdy wybrany projekt został zgłoszony zespołowo, nagroda przyznana zostanie zespołowi.
3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia konkursu Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznania nagrody.
4. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy konkursu po zawarciu umowy o przeniesie na autorskich praw majątkowych do wybranego przez Komisję logotypu – znaku graficznego. Nagroda zostanie wręczona osobiście przez Radę w terminie siedmiu dni od dnia podpisania tejże umowy.
IV. Ocena prac
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, o której mowa w części III pkt. 1 regulaminu, powołaną przez Organizatora.
2. Komisja dokona wyboru jednego, najlepszego projektu przy zachowaniu anonimowości zgłoszonych projektów. Prace oceniane będą pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym.
3. Decyzja rozstrzygająca konkurs zapada w wyniku głosowania Komisji Konkursowej. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu rozstrzygającym Konkurs.
V. Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu
1. Autor pracy nagrodzonej zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich (w tym wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) do opracowanego przez siebie znaku graficznego oraz prawa własności egzemplarzy utworu złożonych w ramach konkursu. Przeniesienie ww. praw będzie miało charakter nieodpłatny. W tym celu Autor pracy nagrodzonej zawrze z Organizatorem umowę, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora nagrodzonej pracy konkursowej dla potrzeb Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do:
a. wyłącznego używania i wykorzystania pracy konkursowej we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej, informacyjnej,
b. utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej wszelkimi technikami graficznymi,
c. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na nośnikach elektronicznych,
d. publicznego wystawiania i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
e. nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
f. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem pracy konkursowej,
g. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia pracy konkursowej w Internecie,
h. publicznego wystawiania pracy konkursowej, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy konkursowej.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zlecenia autorowi pracy nagrodzonej ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy.
VI. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
2. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na stronie internetowej Organizatora lub w formie czasowej wystawy w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz.
4. Autor projektu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniony projekt naruszał prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
5. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.zagorz.pl
6. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
7. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
10. Autor zwycięskiego projektu zachowuje prawo do wykorzystania informacji o wygraniu niniejszego konkursu.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

źródło: Urząd Gminy w Zagórzu

Toms Outlet,
Toms Shoes Outlet,
Toms Outlet Store,

03-12-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: