REKLAMA

Jutro sesja Rady Miejskiej w Zagórzu

ZAGÓRZ / PODKARPACIE.  Jutro (21 bm.) w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Zagórz odbędzie się 37. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Radni pochylą się m.in. nad uchwałami dotyczącymi zmian w sposobie odbioru odpadów komunalnych. Początek obrad o godz. 8:00.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

3. Złożenie ślubowania przez Radnego.

4. Wybór Sekretarza Sesji.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Zagórzu, ustalenia ich działania i składów osobowych, /Druk Nr 1/,

2) Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórz,/Druk Nr 2/,

3) Uchwała w sprawie zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi” dla Pana Jacka Zająca za działalność społeczną na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Zagórz, /Druk Nr 3/

4) Uchwały w sprawie podziału Gminy Zagórz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, /Druk Nr 4/,

5) Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Zagórz, /Druk Nr 5/,

6) Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, /Druk Nr 6/,

7) Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórz, /Druk Nr 7/,

8 ) Uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, /Druk Nr 8/

9) Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, /Druk Nr 9/

10) Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, /Druk Nr 10/

11) Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /Druk Nr 11 /

12) Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, /Druk Nr 12/,

13) Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłaty do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych /Druk Nr 13/

14) Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zagórz do realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych — Etap li —Bezpieczeństwo — Dostępność — Rozwój, /Druk Nr 14/, /Druk Nr 14a/

15) Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2012 r. /Druk Nr 15/,

16) Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2011-2021, /Druk Nr 16/,

17) Uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Zagórz, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2012, /Druk Nr 17/

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

8. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie sesji.
Toms Outlet,
Toms Shoes Outlet,
Toms Outlet Store,

20-12-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: