REKLAMA

GMINA ZAGÓRZ. Przetarg na sprzedaż nieruchomości. Trzy działki

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórz. Przedmiotem przetargu są działki w Tarnawie Dolnej.

Foto ilustracyjne(1)

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony / licytację / na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórz.

Podmiotem sprzedaży są nieruchomości wymienione w wykazie z dnia 29.07.2022 r.

Do sprzedaży przeznaczona jest nieruchomość:

PUBLICZNY PRZETARG USTNY /LICYTACJA/ NA SPRZEDAŻ nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórzu ul. 3-go Maja 2, pok. 27 (sala narad) w dniu 12 stycznia 2023 r. o rodzinie 10:00 (przeznaczone do sprzedaży nieruchomości będą wywoływane — kolejno).

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:

1. Wniesienie wadium w terminie do dnia 9 stycznia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

2. Okazanie komisji przetargowej do wglądu: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości a w przypadku ustanowienia pełnomocnika dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników.

Aktualnego wypisu z właściwego rejestru (oryginał i kserokopia) stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się od być na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Uzyskana w przetargu cena płatna jest przed podpisaniem umowy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego zakończeniu.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcy uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uchylenie się stanowi w szczególności niestawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu podpisania umowy sprzedaży.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod rygorem utraty wadium.

Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Gmina Zagórz z zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Przetarg został ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / j.t.Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z póź.zm./ i odbywał się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 2213/.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3-go Maja 2, pok. 36 i 40, tel. 13-46-22-062 wew. 67 i 75.

Przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórz

źródło: materiały nadesłane

28-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.