REKLAMA

Zagórz wśród laureatów konkursu „Razem Bezpieczniej”

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Projekt Gminy Zagórz pn. Obywatelska Międzynarodowa Akademia Bezpieczeństwa Publicznego (OMABP) ,,Zielone Bieszczady 2013” znalazł się wśród 35 inicjatyw z całej Polski, które decyzją Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zarekomendowano do przyznania dotacji.

„Razem Bezpieczniej” to realizowany od 2007 roku  rządowy program na rzecz ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Jego istotą jest włączanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Towarzysząca mu procedura konkursowa przebiegała dwuetapowo. Do pierwszego wojewódzkiego etapu na Podkarpaciu, zgłoszono 39 projektów, spośród których zespół wdrażający zarekomendował Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 7 inicjatyw. Finałowa „35” została wyselekcjonowana przez ministerialny Zespół Koordynacyjny, który ocenił aż 110 inicjatyw z terenu całego kraju. Co ciekawe w finałowej puli oprócz oferty Gminy Zagórz znalazł się jeszcze tylko jeden projekt z Podkarpacia złożony przez Miasto Sanok.

Na co zostanie przeznaczona rządowa dotacja w kwocie  blisko 34 000 zł? Punktem wyjścia do realizacji projektu będzie rzetelna analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa w gimnazjach z terenu Miasta i Gminy Zagórz.  Diagnoza ta zostanie przeprowadzona w formie badania ankietowego adresowanego do: dyrekcji gimnazjów, nauczycieli oraz uczniów. Zebrane w ten sposób dane staną się przedmiotem kompleksowej analizy, na podstawie której zdefiniowane zostaną zjawiska  stanowiące najistotniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Ustalenia diagnozy będą kluczem do doboru tematyki warsztatów szkoleniowych z udziałem nauczycieli, samorządowców oraz przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne (m.in. Policja, Państwowa Straż Pożarna). Forum to będzie miało na celu intensyfikację kontaktów oraz współpracy osób, a także instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku szkolnym. Chodzi tu w szczególności o poprawę poziomu komunikacji i zaufania na linii: dyrekcje szkół –  nauczyciele – uczniowie – rodzice – Policja.

Efekty konferencji zostaną zebrane i usystematyzowane w formie broszury edukacyjnej, która wraz z kompletem materiałów reklamowo – promocyjnych w postaci zestawów odblaskowych będzie rozdystrybuowana wśród uczniów wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Zagórz.

Nawet najbardziej zmasowane akcje i kampanie prewencyjne nigdy nie wykluczą całkowicie ryzyka wystąpienia zdarzeń niosących ze sobą zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. W tych sytuacjach umiejętność fachowego udzielania pierwszej pomocy jest wiedzą na wagę ludzkiego życia. Dlatego w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie 75 – godzinnego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 15 osobowej grupy beneficjentów.
W celu budowy skutecznych i podlegających ocenie społecznej mechanizmów współpracy pomiędzy instytucjami pracującymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  projekt zwieńczy sprawdzian praktyczny w postaci próbnej ewakuacji uczniów Gimnazjum Nr 2 w Zagórzu w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. – Ten element projektu będzie kontynuacją działań zainicjowanych przy okazji międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych, które przeprowadziliśmy w Kalnicy w maju ubiegłego roku. Cieszymy się, że fachowcy z MSW docenili transgraniczny aspekt naszego przedsięwzięcia zakładający udział w wspólnych ćwiczeniach naszych ukraińskich partnerów z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia –   mówi Jerzy Zuba – autor i koordynator projektu.

Opisane powyżej działania pozytywnie ocenia burmistrz Zagórza Ernest Nowak: – Dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych musi być przedmiotem troski nas wszystkich. Bez dobrych kontaktów i współpracy pomiędzy: uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrekcjami szkół, Policją i samorządem nie ma mowy o skutecznym przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym, na które niestety coraz częściej narażeni są nasi uczniowie – podkreśla gospodarz zagórskiej gminy.

OMABP ,,Zielone Bieszczady 2013” rusza już w kwietniu br. Ogłoszenia o naborze bezpośrednich beneficjentów projektu, którzy wezmą udział m.in. w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy pojawią się na witrynie internetowej www.zagorz.pl.

źródło: materiały nadesłane
Jordan 11s,
Jordan Bred 11s,
Bred 11s 2012,

27-03-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym: