REKLAMA

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Olchowa

GMINA ZAGÓRZ. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 WRZEŚNIA 2012r. o godz. 900 siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00056804/3, oznaczona numerami działek 527/3, 527/4 o łącznej pow. 0,5000 ha, położona w miejscowości Olchowa. Działki niemal identyczne, przylegają do siebie dłuższymi bokami, kształt prostokąta, regularne linie granic, łagodne nachylenie w południowo wschodniej części działek. Dojazd drogą gruntową. Najbliższe sąsiedztwo stanowią grunty rolne.

Cena wywoławcza: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych )
Wadium: 1 000,00 zł
Wniesienie wadium w terminie do 14 września 2012 r.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu: www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje:
Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
ul. 3-go Maja 2,pok.36,
tel. 46-22-062 wew.67.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
Powder Blue 3s For Sale,
Powder Blue 3s On Feet,
Sport Powder Blue 3s,

12-09-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: