REKLAMA

Przetarg na rozbudowę drogi Zagórz-Komańcza rozstrzygnięty!

POWIAT SANOCKI. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie rozstrzygnął przetarg na rozbudowę drogi Zagórz-Komańcza. Najkorzystniejszą (wycenioną na 119 140 957,98 złotych), ofertę przedstawiła firma Budimex S.A.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza, prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2012/S 107- 177812 w dniu 08.06.2012r., na stronie internetowej www.pzdw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya  Żeleńskiego 19a, 35 -105 Rzeszów oferta  firmy: Budimex S.A. została przez nas wybrana jako oferta  najkorzystniejsza  na podstawie kryteriów  oceny  ofert określonych  w SIWZ  za cenę: 119 140 957,98 PLN (z VAT 23%) (słownie: sto  dziewiętnaście  milionów sto czterdzieści  tysięcy  dziewięćset  pięćdziesiąt  siedem  złotych  98/100).

Umowa  z  w/w  wykonawcą zostanie  zawarta  w  terminie określonym w art. 94 ust 1. pkt 1,    ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 -z późn. zm.) tj. nie krótszym  niż 10 dni od dnia przesłania  niniejszego zawiadomienia  o   wyborze najkorzystniejszej oferty.

Taka informacja została opublikowana w poniedziałek (3 września) w Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W przetargu na rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza, startowało 9 przedsiębiorstw.

W przypadku przetargów prowadzonych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich decydującym w 100% kryterium jest cena. W związku z tym została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Budimex – mówi Ewa Sudoł-Sikora, specjalista ds. Informacji Publicznej.

Rozbudowa drogi Zagórz-Komańcza rozpocznie się po przekazaniu firmie Budimex terenu pod budowę.

źródło: red., PZDW
Taxi 12s Jordans,
Jordan Taxi 12s,
Cdp Taxi 12s,

05-09-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: