REKLAMA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Blisko 16 arowa działka w Tarnawie Dolnej

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2012r. o godz. 11:00 siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta KW 42785/2, oznaczona numerem działki 65 o pow. 0,1571 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie działek zabudowanych,  dojazd drogą asfaltową, posiada kształt zbliżony do prostokąta o lekkim nachyleniu w kierunku wschodnim. Istnieje możliwość podłączenia wszystkich mediów. Połączenie autobusowe możliwe również komunikacją miejską
– cena wywoławcza 56 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych )
– wadium 5 600,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w terminie do 13 lipca 2012 r.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu). Wadium wnoszone w formie obligacji Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, należy zdeponować w kasie Urzędu Miasta i Gminy Zagórz pokój nr 6.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2, pok. 36, tel. 46-22-062 wew. 67.
Air Jordan Black Grape 5,
Jordan Grape 5,
Black Grape 5 Release Date,

06-07-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: