REKLAMA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU: 14 arowa działka w Zagórzu

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2012r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta KW 45562/4, oznaczona numerem działki 548/2 o pow. 0,1440 ha, położona w miejscowości Zagórz przy ul. Skłodowskiej. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie działek zabudowanych,  dojazd drogą asfaltową, posiada kształt wąskiego pasa o regularnych bokach.
– cena wywoławcza 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
– wadium 6 500,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w terminie do 13 lipca 2012 r.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu). Wadium wnoszone w formie obligacji Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego , należy zdeponować w kasie Urzędu Miasta i Gminy Zagórz pokój nr 6.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2, pok. 36, tel. 46-22-062 wew. 67.

Black Grape 5s,
Black Grape 5 For Sale,
Taxi 12s For Sale,

06-07-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: